<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d-2309653141084189302', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Kursus Penghasilan Baja Organik Secara Online

Saturday, November 22, 2008

ImpaxBokashi menawarkan kursus penghasilan baja organik secara online PERCUMA kepada sesiapa sahaja yang berminat membuat baja sendiri tetapi tiada panduan asas. Kursus secara online selama 15 hari bersama ImpaxBokashi membantu anda menghasilkan baja sendiri & memberi panduan bagaimana mencerap potensi bahan serta kegunaannya.

Kursus ini bermula pada 24 November 2008 ( Isnin ). Panduan penghasilan baja larutan @ foliar spray yang dinamakan Oriental Herbal Nutrient ( OHN ).

Untuk menyertai kursus ini, layari :

impaxbokashi.wordpress.com

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl
 1. Blogger impax! | November 22, 2008 at 8:38 PM |  

  huhu jemputlah beramai-ramai kita mencuba sesuatu yg baru :)
  cik kamarul ni dah byk tau ni tapi dia suka nak tambah ilmu

 2. Blogger DARULNAIM agrotech | November 22, 2008 at 10:44 PM |  

  saya masih baru dlm bidang pertanian ni.. mungkin dr segi teori berkaitan asas tu tahu la skit2 .. cuma nak praktikkan utk mendpt hasil terbaik perlukan pembelajaran bterusan & mdpt bimbingan dr rakan2 lain .. termasuk la dr Cik Melor .. hehehe

 3. Blogger impax! | November 23, 2008 at 2:30 AM |  

  tu la, kena ada member yg support kalau buat R&D ni, baru la dpt mcm2 jawapan..

Leave your response