<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Sistem Bertingkat Ternakan Cacing

Thursday, November 13, 2008

Rekaan terbaru sistem bertingkat dari Nas Vermitech.

Mempunyai penutup di bahagian hadapan yang boleh dibuka untuk memudahkan kerja-kerja memasukkan & mengeluarkan medium.

Kaki rak mempunyai roda bagi memudahkan rak dipindah ke tempat lain.


Nas Vermitech menjalankan aktiviti ternakan cacing di Jenderam, Selangor. Konsep integrasi ladang tanaman cendawan tiram kelabu - ternakan cacing kompos.

Juga menyediakan bekalan medium - Spent Mushroom Substrate ( SMS ) : Medium Cendawan Terpakai 60% - Tinja Kambing 40%.

Untuk maklumat lanjut, hubungi Nas Vermitech di talian :

019-3852700 - Cucimanja / Nabhan

Posted by dNat » Comments:

Kursus Baja Organik 15 Nov 2008

Monday, November 10, 2008

KURSUS PENGHASILAN BAJA ORGANIK & TEKNOLOGI IMO


TARIKH : 15 NOVEMBER 2008

TEMPAT : DEWAN CHE TEH, LENGGONG, PERAK

MASA : 9.00 PAGI - 5.00 PETANG

BAYARAN : RM 350 ( TERMASUK PENGINAPAN )


Maklumat lanjut :

http://impaxbokashi.wordpress.com/2008/10/22/kursus-baja-organik/

http://impaxbokashi.wordpress.com/

Posted by dNat » Comments: