<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Kaedah Rawatan Biji Benih

Thursday, October 23, 2008

Biji benih perlu dirawat untuk mempercepatkan percambahan. 70% daripada kejayaan hasil projek tanaman terletak kepada biji benih. Biji benih yang terpilih & ada jaminan, tidak perlu dirawat ( terus disemai ).


KAEDAH RAWATAN 1
Rendam biji benih dalam air biasa selama 6 - 8 jam.
Tus.
Gaul dengan racun kulat.

KAEDAH RAWATAN 2
Rendam biji benih dalam air suam selama 3 - 4 jam.
Tus.
Tutup biji benih di dalam bekas dengan plastik / kertas basah.
Biarkan sehingga bercambah ( 2 - 4 hari )

KAEDAH RAWATAN 3
Rendam biji benih dengan air panas biasa 6 - 8 jam.
Tabur biji benih di atas kertas lembab & gulung kertas tersebut.
Masukkan dalam plastik & tiup plastik agar bergelembung.
Jemur pada panas matahari selama 6 - 8 jam.
Biar dalam suhu biasa sehingga biji benih bercambah.

Posted by dNat » Comments:

Petani Digalak Cebur Bidang Ternakan Cacing

Sunday, October 19, 2008

Petikan HarakahDaily

Posted by dNat » Comments: