<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Kursus Ternakan Cacing

Wednesday, August 13, 2008

DARULNAIM agrotech menyediakan kursus ternakan cacing bagi penghasilan baja organik vermikompos kepada mana-mana individu / kumpulan yang berminat. Setiap seisi terhad kepada 5 peserta sahaja.

Kursus ternakan cacing DNAT meliputi :


1-Penerangan Tentang Ternakan Cacing

2-Amali / Praktikal

3-Nota Ternakan Cacing

4-Kalkulator Pengiraan Nisbah C/N

5-Kit Permulaan Ternakan Cacing

Mengandungi induk / benih cacing spesis africa nightcrawler, bekas plastik, medium / bahan makanan, penyembur air, sarung tangan getah, pengayak baja mini, 500 ml EMAS & 900 gm baja vermikompos.

5-Makan & Minum Disediakan.2 pilihan pakej kursus :


PAKEJ KURSUS VERMICULTURE DNAT ( I ) RM 180.00 / peserta

Meliputi penerangan [ teori ] & praktikal ternakan cacing.

Setiap peserta akan memperolehi Kit Ternakan Cacing DNAT [ I ] yang mengandungi ½ kg cacing, 15 kg medium, 1 unit bekas plastik, 1 unit penyembur air, 1 pasang sarung tangan getah, 1 unit pengayak baja, 900 gm baja vermikompos DNAT, 500 ml EM-1 + molases & 1 naskah Nota Ternakan Cacing DNAT.PAKEJ KURSUS VERMICULTURE DNAT ( II ) RM 300.00 / peserta

Meliputi penerangan [ teori ] & praktikal ternakan cacing.

Setiap peserta akan memperolehi Kit Ternakan Cacing DNAT [ II ] yang mengandungi 1 kg cacing, 30 kg medium, 2 unit bekas plastik, 1 unit penyembur air, 1 pasang sarung tangan getah, 1 unit pengayak baja, 900 gm baja vermikompos DNAT, 500 ml EM-1 + molases & 1 naskah Nota Ternakan Cacing DNAT.


DNAT juga menyediakan perkhidmatan kursus & demostrasi ternakan cacing di lokasi peserta. Untuk yang berada di Kelantan sahaja.


Maklumat lanjut, hubungi :

017-9700656
014-8002900

darulnaim.agrotech@gmail.comSeisi penerangan tentang bidang ternakan cacing meliputi :

Pengenalan Kepada Vermiculture
Keperluan Asas Vermiculture
Langkah Memulakan Ternakan Cacing
Pra-Kompos Sisa Buangan Organik ( Penyediaan Medium )
Nisbah C/N & Pengiraan
Penyediaan Bekas / Plot Ternakan
Pemindahan Induk Cacing Ke Bekas / Plot Ternakan
Masalah Dalam Ternakan Cacing & Penyelesaian
Penuaian Baja Vermikompos
Penghasilan Baja Cecair ( Vermi-Tea )
Penggunaan Efektif Mikrob ( EM-1 )Seisi amali / praktikal meliputi :

Penyediaan EM Actived Solution ( EMAS )
Proses Penyediaan Medium & Bekas / Plot Ternakan
Pemindahan Cacing Ke Bekas / Plot Ternakan
Penuaian Baja Vermikompos
Penyediaan Baja Cecair Vermi-Tea

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl