<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d-2309653141084189302', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Doa Untuk Bercucuk Tanam

Saturday, December 27, 2008


أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.‏

A antum tazra`ûnahu am nahnuz zâri`ûn.

Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?


Kemudian membaca doa berikut:


اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَرْثًا مُبَارَكًا، وَارْزُقْنَا فِيْهِ السَّلاَمَةَ وَالتَّمَامَ، وَاجْعَلْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وَلاَ تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا أَبْتَغِي، وَلاَ تَفُتَّنِي بِمَا مَتَّعْتَنِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

Allâhummaj`alhu hartsan mubârakan, warzuqnâ fîhis salâmata wat-tamam, waj`alhu habban mutarâkibâ, walâ tahrimnî khayra mâ abtaghî, walâ tafuttanî bimâ matta`tanî bihaqqi Muhammadin wa âlihith thayyibînath thâhirîn.

Ya Allah, jadikan benih ini menghasilkan pertanian yang penuh berkah, karuniakan kepada kami dalam pertanian ini keselamatan dan kesempurnaan. Jadikan benih ini keberhasilan yang melimpah. Jangan halangi aku dari kebaikan yang aku harapkan, dan jangan binasakan aku karena hasil yang menyenangkan, dengan hak Muhammad dan keluarganya yang baik dan suci.


Kemudian taburlah atau tanamlah benih yang ada dalam genggaman tanganmu itu, insya Allah, tanamanmu akan berhasil.

Posted by dNat » Comments:

Pengurusan Rumpai Secara Natural Farming ( NF )

Friday, December 26, 2008

NF merujuk kepada kaedah pengeluaran yang menggunakan sumber semulajdi termasuk mikroorganisma setempat [ indigenous microorganism ], baja berasaskan tumbuhan & haiwan serta faktor persersekitaran seperti air, udara, cahaya matahari & tanah.


Kawalan Rumpai Secara NF

Menggunakan cuka asli & FFJ / FPJ.

Nisbah campuran 1 liter cuka asli : 1 liter FFJ / FPJ : 6 liter air bersih.

Sembur campuran tersebut pada rumpai muda [ 2-3 helai daun ]. Pertumbuhannya akan terbantut. Ianya tidak boleh terkena tanaman.

Selepas 5-7 hari semburan kawalan rumpai, penanaman boleh dimulakan.


..petikan Buku Natural Farming [ NF ] Di MalaysiaFrom Natural Farming


From Natural Farming

Posted by dNat » Comments:

Kadar Kelembapan

Monday, December 22, 2008

Salah satu prinsip persekitaran cacing adalah tahap kelembapan. Tahap kelembapan perlu sekitar 40% - 60%. Tahap kelembapan merupakan antara faktor parameter penting untuk pembiakan cacing secara optima.

Setiap jenis spesis cacing kompos - Cacing Harimau [ Eisenia Fetida ], Cacing Merah, Cacing Africa Nightcrawler [ Eudrillus Euganiae ] & Cacing Biru [ Blue Worm / Perionyx Excavatus ] memerlukan tahap kelembapan yang berbeza-beza [ masih di dalam lingkungan tahap kelembapan 40% - 60% ].

Cacing Harimau & Cacing Merah
Tahap kelembapan sekitar 40%.

Cacing Africa Nightcrawler
Tahap kelembapan yang lebih tinggi dari tahap kelembapan Cacing Harimau & Cacing Merah.

Cacing Perionyx Excavatus
Tahap kelembapan yang lebih tinggi dari tahap kelembapan Cacing Africa Nightcrawler.

Posted by dNat » Comments: