<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

EM-1, Yakult, Vitagen & Kultur ABC

Thursday, January 1, 2009

EM adalah nama am yang diberikan kepada kumpulan mikrob yang dianggap berfaedah / baik.

EM-1 adalah jenama yang dipatenkan untuk inokulan mikrob berfaedah yang ditemui. Ia dikembangkan oleh Prof Dr Teruo Higa & dipasarkan oleh syarikat-syarikat seluruh dunia yang dilesenkan oleh EM Research Organization [ EMRO ].

EM-1 adalah kultur / inokulan mikrob berfaedah ( Pro Biotik ) terutamanya Bakteria Asid Laktik, Yis & Bakteria Photosintetik yang dikembang-biak dalam makmal terkawal. Kumpulan mikrobnya diperolehi dari mikrobial bank tertentu. Ianya bertujuan untuk dijadikan inokulan, maka ianya dikhususkan untuk dikembang-biakkan setelah diaktifkan mengikut prosedur pengaktifan EM Activated Solution [ EMAS ].

Yakult, Vitagen & Kultur ABC merupakan kultur mikrob berfaedah - pro biotik gred makanan [ food grade ]. Ianya bukan bertujuan dikembang-biakkan, maka penggunaannya sebagai ganti EM-1 diragui & dikhuatiri tidak selari dengan tujuan pengkulturan EM-1. Paling ketara adalah dari segi 'bacteria count' tidak sepadat EM-1.


Sumber Rujukan : Eudrillus ( Capt Zaman ESI Group )

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl