<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Baja Organik DAXI Plus 1

Saturday, January 24, 2009

Baja Organik DAXI Plus 1 merupakan baja makro-mikro nutrien yang dirumus khas mengikut keperluan spesifikasi tanah tropika.

Bertindak sebagai :

1-Agen Perawat Tanah
2-Membekal Nutrien Untuk Tanaman
3-Meningkatkan Daya Ketahanan Tanaman Dari Serangan Penyakit & Kulat
4-Bersifat Penghalau Serangga Perosak Tanaman.Ianya mesra alam & sesuai untuk semua jenis tanaman. Bebas dari sebarang unsur kimia.Komposisi Baja Organik DAXI Plus 1

pH : 6.9
Kelembapan : 11.61
Calcium Oxide : 5.81 %
Magnesium Oxide : 0.68 %
Sulphur : 1.89 %
Iron : 0.49 %
Nitrogen : 2.04 %
Manganese : 0.107 %
Copper : 0.0037 %
Molybdenum : 0.0009 %
Boron : 0.004 %
Chloride : 0.62 %
Sodium : 0.27 %
Phosphate : 3.66 %
Potash : 1.43 %
Zinc : 0.020 %

From Baja Organik DAXI PLUS 1


Harga : RM 85 / 50 kg [ RM 1.70 per kg ]


Sedia menerima tempahan dalam kuantiti yang banyak. Penghantaran boleh diuruskan mengikut persetujuan bersama.

Maklumat lanjut hubungi :

017-9700656
014-8002900

darulnaim.agrotech[a]gmail.com

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl