<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Komuniti Emas Hitam MOC

Friday, January 2, 2009
Komuniti Emas Hitam MOC [ onlinecafe.com.my ]

1 komuniti yang menghimpunkan sekumpulan pengusaha ternakan cacing bumiputera seluruh Malaysia. Ianya cetusan idea seorang pengusaha vermiculture untuk mewujudkan 1 komuniti secara online & dijadikan platform perbincangan aspek-aspek ternakan cacing termasuk aspek pemasaran / promosi sesama ahli komuniti. Forum Online Cafe [ http://onlinecafe.com.my/ ] dijadikan platform untuk komuniti ini bertapak secara online. Selain seisi perbincangan secara online, beberapa perjumpaan sesama ahli turut dilakukan 2-3 kali sebulan.

Semoga komuniti ini dapat memberi manafaat bukan sahaja kepada ahli komuniti, bahkan kepada bidang vermiculture di Malaysia.

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl