<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Perbandingan Baja Vermikompos - Baja Kimia

Thursday, October 9, 2008

1-KANDUNGAN MAKRO NUTRIEN

BAJA KIMIA : Biasanya mengandungi 1 unsur sahaja ( N - Baja Urea ) atau maksima 2 unsur ( N & P - Baja DAP )

BAJA VERMIKOMPOS : Mengandungi kesemua unsur NPK pada kadar yang mencukupi untuk tanaman.


2-KANDUNGAN MIKRO NUTRIEN

BAJA KIMIA : Tiada

BAJA VERMIKOMPOS : Mengandungi Zinc ( Zn ), Boron ( B ), Magnesium ( Mn ), Besi ( Fe ), Copper ( Cu ), Molybdenum ( Mo ) & Chlorine ( Cl ).


3-KANDUNGAN NUTRIEN SEKUNDER

BAJA KIMIA : Tiada

BAJA VERMIKOMPOS : Mengandungi Calcium ( Ca ), Magnesium ( Mg ) & Sulfur ( S ) pada kadar yang mencukupi.


4-KADAR KESEIMBANGAN pH

BAJA KIMIA : Mengganggu pH tanah - Berasid atau beralkali.

BAJA VERMIKOMPOS : Membantu mengawal pH tanah.


5-KARBON ORGANIK

BAJA KIMIA : Tiada

BAJA VERMIKOMPOS : Kandungan karbon organik & humus yang tinggi mempertingkatkan kesuburan tanah.


6-DAYA SERAPAN KELEMBAPAN

BAJA KIMIA : Mengurangkan daya serapan kelembapan tanah.

BAJA VERMIKOMPOS : Meningkatkan daya serapan kelembapan tanah.


7-STRUKTUR TANAH

BAJA KIMIA : Merosakkan struktur tanaha & mengurangkan ruang pengudaraan.

BAJA VERMIKOMPOS : Memperbaiki struktur tanah & mempertingkatkan pengudaraan.


8-MIKROB & BAKTERIA BERFAEDAH

BAJA KIMIA : Mengurangkan aktiviti biologi. Kesuburan tanah merosot.

BAJA VERMIKOMPOS : Hidupan biologi yang tinggi. Mempertingkatkan kesuburan & produktiviti tanah.


9-HORMON PERTUMBUHAN TANAMAN

BAJA KIMIA : Tiada

BAJA VERMIKOMPOS : Kuantiti hormon pertumbuhan tanaman yang mencukupi bagi membantu pertumbuhan tanaman & mempertingkat hasil pengeluaran.


10-KADAR SERAPAN NUTRIEN

BAJA KIMIA : Mengakibatkan ketidakseimbangan EC tanah. Menjejaskan kadar serapan nutrien.

BAJA VERMIKOMPOS : Membantu menstabilkan EC tanah. Meningkatkan kadar serapan nutrien oleh tanaman.

Posted by dNat » Comments:

Baja Cacing Tanah Mampu Atasi Baja Kimia

Posted by dNat » Comments: