<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Baja DOLOMITE ( Kualiti Eksport )

Sunday, January 18, 2009
Baja DOLOMITE juga dikenali sebagai Baja Calcium-Magnesium.

DOLOMITE adalah batuan mineral yang mengandungi unsur magnesium ( MgO ) & kaya dengan unsur Kalsium ( Ca ).

Perawat tanah ( soil conditioner ) dengan memperbaiki pH tanah yang berasid kepada tahap yang optimum. Kandungan Magnesium ( MgO ), Kalsium ( Ca ) & Silika memperbaiki struktur tanah & menstabilkan pH tanah. Penggunaan Dolomite akan meningkatkan kesuburan tanah.

Selain itu, Dolomite membekalkan zat untuk pertumbuhan tanaman & mempertingkatkan produktiviti tanaman.

Magnesium Karbonat ( MgCO3 ) iaitu sebahagian daripada struktur dolomite berfungsi sebagai sumber magnesium kepada mikroorganisma.

Juga sesuai digunakan dalam industri akuakultur. Dolomite berfungsi membersihkan tangki / kolam dari sisa kimia.


KOMPOSISI BAJA DOLOMITE

Calcium Oxide ( CaO ) : 24.56 %
Magnesium Oxide ( MgO ) : 13.65 %
Sulphur : 0.17
Iron : 0.28 %
Zinc : 0.0065 %
Manganese : 0.0064 %
Copper : 0.0046 %
Boron : 0.0095 %


Kalsium

Nutrient ini berfungsi untuk pembahagian sel dan tumbesaran. Pertumbuhan akar dan pucuk daun adalah berpunca dari nutrient ini. Ia juga berfungsi untuk pertumbuhan pendebungaan dan memastikan daun tidak luruh.

Magnesium

Nutrient ini membantu proses chorofil dan pengaktifan enzim tumbuhan bagi penghasilan karbohidrat, gula dan lemak. Ia digunakan bagi biji benih dan buah.


Sulphur

Nutrient ini membantu penghasilan amino asid yang berperanan untuk pertumbuhan chorofil dan sel. Ia juga memberi perasa kepada daun.


Iron

Nutrient ini penting bagi proses fotosintesis klorofil. Ia diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan pada peringkat muda/awal.


Zinc

Ia adalah sebahagian daripada komponen enzim termasuk enzim auxins ( enzim untuk pertumbuhan hormon ). Ia penting dalam sintesis protein, metabolisma karbohidrat & pembesaran / pertumbuhan batang.


Manganese

Nutrient ini membantu aktiviti enzim untuk proses fotosintesis, kadar penyejatan & juga untuk pengambilan nitrogen.


Copper

Nutrient ini banyak tertumpu kepada akar tumbuhan & memainkan peranan dalam pengambilan nitrogen daripada udara.


Boron

Nutrient ini membantu 16 fungsi pertumbuhan tumbuhan. Selain daripada pembentukan dinding sel, nutrient ini juga terlibat dalam pembungaan, pendebungaan, putik buah, pengaliran air & pergerakan hormon tumbuhan. Ia diperlukan dari mula sampai akhir hayat tumbuhan.DARULNAIM agrotech membekal baja DOLOMITE ( Kualiti Eksport ) pada harga RM 75.00 / 50 kg. [ RM 1.50 per kg ]

Sedia menerima pesanan / pembelian dalam kuantiti yang banyak.

Untuk maklumat lanjut, hubungi :

017-9700656
014-8002900

darulnaim.agrotech[a]gmail.com

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl