<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Baja Vermikompos DARULNAIM agrotech

Monday, September 15, 2008
Baja organik vermikompos dihasilkan melalui teknologi pengkomposan aktif sisa buangan organik menggunakan cacing. Ianya kaya dengan humus, unsur makro & mikro nutrien dan mengandungi 1000 kali ganda mikrob lebih dari tanah biasa. Diperkaya dengan Efektif Mikrob ( EM-1 ). Sesuai untuk semua jenis tanaman.


Baja organik vermikompos bertindak sebagai 'soil treatment' / perawat tanah. Kandungan asid humic, fulvic & karbon di dalamnya akan menukar ciri-ciri tanah secara fizikal hasil tindak balas 'trace elements' yang ada. Ini menjadikan tanah yang terlalu berasid, keras, tidak berongga & tidak subur menjadi lebih stabil kadar pH, gembur, berhumus & lebih subur. Keadaan ini akan meningkatkan kelembapan di bawah permukaan tanah yang akan lebih menggalakkan organisma berfaedah seperti trichoderma, mychorizza, nitrobacters & phoshobacters. Sistem akar akan berupaya mengambil oksigen terlarut dengan lebih cepat.

Tindak balas di atas akan menggalakkan pertumbuhan akar rerambut yang lebih meluas & tebal yang berfungsi mengambil nutrien dari persekitaran tanah. Secara tidak langsung akar yang tebal akan mengurangkan & mengelak berlakunya hakisan.


BAJA ORGANIK VERMIKOMPOS DARULNAIM agrotech200 gm - RM 1.00


Untuk pembelian baja vermikompos keluaran DARULNAIM agrotech, hubungi :

017-9700656
014-8002900

darulnaim.agrotech@gmail.com

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl