<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Penggunaan Baja Organik Daxi Plus 1 Pada Tanaman Betik

Saturday, February 21, 2009

Penggunaan Baja Organik Daxi Plus 1 pada tanaman betik.

From Tanaman Betik [ Baja Organik ]Peningkatan bilangan buah betik pada setiap pokok.

From Tanaman Betik [ Baja Organik ]


From Tanaman Betik [ Baja Organik ]Baja Organik Daxi Plus 1 sesuai untuk semua jenis tanaman.

DARULNAIM agrotech membekal Baja Organik Daxi Plus 1

RM 85.00 / 50 kg


Sedia menerima pesanan / pembelian dalam kuantiti yang banyak. Penghantaran boleh diuruskan mengikut persetujuan bersama.


Untuk maklumat lanjut, hubungi :

017-9700656
014-8002900

darulnaim.agrotech[a]gmail.com

Bookmark this post to del.icio.us Digg this post! Bookmark this post to Yahoo! My Web Bookmark this post to Furl